26. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Starosta neplní lhůty stanovené harmonogramem úkolů pro volby do zastupitelstva krajů · Kategorie: Nezařazené

megafon      Starosta obce se nepoučil z jednoho závažného pochybení z nedávné doby. Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovil starostovi obce úkol pro zveřejnění Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována (§ 15 písm. f) zákona) nejpozději dne 23. 8. 2016.

      Zodpovědně prohlašuji, že tento úkol starosta nesplnil ve stanoveném termínu. Na úřední desce Obecního úřadu Jindřichov ještě ve středu 24. 8. 2016 večer tato informace zveřejněna nebyla. Na elektronické úřední desce na oficiálních webových stránkách obce, umožňující občanům dálkový přístup, se tato informace objevila dnešního dne (26. 8. 2016), ale datum zveřejnění antidatoval starosta obce na 23. 8. 2016.

Kozák Josef

24. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak to taky chodí na obecním úřadě · Kategorie: Nezařazené

megafon      Starosta Obce Jindřichov a jednatel společnosti Jindřichovská obchodní, s.r.o. svého času (29. 6. 2015) nechal schválit na zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, že činnost společnosti Jindřichovská obchodní, s.r.o. převezme od 1. 1. 2016 Obec Jindřichov a že ze společnosti se stane „schránka“ nebo „obálka“. Dva zaměstnanci budou od 1. 1. 2016 převedeni na obec a poslední ze zaměstnanců ukončí pracovní poměr u společnosti 30. 6. 2016.

     Nyní už máme pomalu konec srpna inkriminovaného roku a světe div se. Na vstupních dveřích do budovy obecního úřadu je stále občanům k dispozici provozní doba společnosti, stejně tak na informačním kanálu kabelové televize a na oficiálních webových stránkách obce.  Dost těžko se chápe, jak taková „schránka“ nebo „obálka“ může mít stále provozní dobu. Ale v Jindřichově je i toto možné. Občané se nad tím podivují, starostovi, místostarostce a jednatelům v jedné osobě to však vůbec nevadí.

Číst dále »

09. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění Finanční správy na pochybné obsílky · Kategorie: Nezařazené

     Finanční správa upozorňuje občany na zásilky, které mohou vyvolávat mylný dojem, že se jedná o úřední obsílky z finančního úřadu.

     Jde o obálku s modrým pruhem, na které je uveden text „Důvěrná zásilka zaslaná z Finančního ředitelství“, dále text „Povinně schválené úřední potvrzení“ a na zadní straně obálky je červeně výrazný nápis „Povinná odpověď v požadovaných lhůtách“. Obálka je též opatřena kulatým razítkem s popiskem „Finanční ředitelství“.  

     Tyto zásilky nemají s úřední korespondencí Finanční správy nic společného, jedná se o obálky s komerčním obsahem, jejichž odesílatelem je soukromý subjekt.

09. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak starosta obce zneužívá funkci ve svůj prospěch · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonV diskusi na 17. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného dne 29. 6. 2016 se potvrdilo to, co již nějakou dobu mezi lidmi kolovalo. A bez jakéhokoliv studu a rozmýšlení to potvrdil na dotaz přítomné občanky starosta obce.

      V místní části “Rakousko“ došlo k pokácení tří stromů. Podle vyjádření starosty obce na základě požadavku občanů z důvodu jejich špatného stavu. Potud je určitě vše v pořádku. To, jak bylo naloženo se dřevem, však už je v rozporu s dobrými mravy. Starosta obce nechal stromy pokácet na náklady obce a dřevo si přivlastnil. Náklady na pokácení stromů na pozemku jiného vlastníka dle jeho prvního vyjádření činily 8 000 Kč, posléze částku opravil na 7 800 Kč.    

      Obdobná situace nastala v místní části “Nová kolonie“, kde náklady na pokácení stromů mezi silnicí a domem č.p. 109, a to opět na pozemku jiného vlastníka, stály obec dle vyjádření starosty obce 25 000 Kč. U koho toto dřevo skončilo, to se přítomní členové zastupitelstva obce a přítomní občané nedozvěděli.

Číst dále »

03. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obdržená odpověď na podané připomínky k návrhu železničního jízdního řádu · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

      Vážení občané,

jak jsme v našem posledním příspěvku s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 11.12.2016 do 9.12.2017 k připomínkování slíbili zveřejnit obdrženou odpověď od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) na námi zaslaný Zápis č. 1/2016 z jednání Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov, dnes tak činíme. V pátek 28. 7. 2016 došla elektronickou poštou níže uvedená odpověď:   

     Dobrý den pane Kozáku,

k připomínkám vzešlých z jednání Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 8. 7. 2016 uvádíme následující.

Číst dále »

02. Srpen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co je taky na zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov možné neschválit · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon      Na posledním, v pořadí 17. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném dne 29. 6. 2016, měli členové zastupitelstva obce povinnost projednat Námitky člena Zastupitelstva obce Jindřichov proti Zápisu z  16. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného dne 27. 4. 2016.

      Starosta obce přednesl původní znění části zápisu diskuse, kterého se moje námitky týkaly a následně mnou opravené nové znění, které bylo pořízeno z audiozáznamu diskuse. Hlasováním části koaličních členů zastupitelstva obce, kteří se hlasování zdrželi, tomu nasadila korunu zapisovatelka a místostarostka obce v jedné osobě, když hlasovala „proti“.

Číst dále »

12. Červenec 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 11.12.2016 do 9.12.2017 k připomínkování · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

       Výbor pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov  informuje tímto občany, že se dne 8. července 2016 na svém jednání zabýval na základě zveřejněných informací Koordinátorem integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) prostřednictvím jeho webových stránek návrhem železničního jízdního řádu pro období od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017 na železniční trati č. 292 ve směru Šumperk – Krnov a ve směru Krnov – Šumperk. Z jednání výboru byl pořízen Zápis č.1/2016, který byl elektronickou poštou zaslán ve stanoveném termínu (do 11.7.2016) na elektronickou adresu kidsok@kidsok.cz.

      Zároveň bylo požádáno o zaslání reakce na připomínky k návrhu železničního jízdního řádu uvedené v zápisu. O výsledku projednání připomínek budou občané informováni prostřednictvím webových stránek www.jindrichovsu.eu.

      Originál zápisu byl dne 11.7.2016 předán na podatelnu Obecního úřadu Jindřichov k vyřízení.

Výbor pro cestovní ruch a služby

 

Přílohy:

22. Červen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Nezařazené

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 29. 6. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

27. Květen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM · Kategorie: Nezařazené

megafon    Členové petičního výboru tímto vyslovují poděkování občanům, kterým nebylo jedno, v jakém prostředí budou žít a podepsali se na petici Ne termální depolymerizaci uhlíkatých látek v Jindřichově! Celkem se podepsalo 540 občanů z Jindřichova, Pustých Žibřidovic, Nových Losin, Habartic a Pekařova a také z dalších obcí a měst, kteří mají vazbu k Jindřichovu.

     Petice byla v první řadě určena Zastupitelstvu obce Jindřichov, kdy všichni přítomní členové zastupitelstva na 16. zasedání dne 27. 4. 2016 pod bodem VI. schválili usnesení ve znění:

     Zastupitelstvo obce Jindřichov schvaluje na celém správním území obce Jindřichov zákaz realizovat záměr Termální depolymerizace uhlíkatých látek a v budoucnu zákaz skladování nebezpečného odpadu a zákaz realizace obdobných záměrů, které by ohrožovaly zdraví občanů a měly negativní dopad na životní prostředí. 

     Petiční výbor informuje občany, že kopie petice, určená Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, nebyla po konzultaci s odpovědnými pracovníky odboru předána, ale byla ponechána pro případ, že by se obdobný záměr snažil někdo v Jindřichově v budoucnu realizovat.    

Petiční výbor