22. Březen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis kontrolního výboru · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Starosta obce na úřední desce obecního úřadu a na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil dne 14.3.2017 a dne 16.3.2017 záměry Obce Jindřichov pronajmout a prodat pozemky. Tyto zveřejněné záměry obsahují pronájem pozemků nebo jejich částí a také odprodej jednoho pozemku, a to za ceny + DPH s odkazem na Vnitřní předpis č. 1/2016.

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl kontrolu zveřejněných záměrů, zda uváděné ceny jsou v souladu s Vnitřním předpisem č. 1/2016 a také v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Závěry zjištění jsou uvedeny v Zápise č. 3/2017 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jindřichov. U žádného zveřejněného záměru se nejedná o pronájem nebo odprodej plátci DPH, aby daň mohla být uplatňována.  

     Kontrolní výbor tímto upozorňuje občany, kterých se týká uzavírání smluv o pronájmu a kupní smlouvy na prodej pozemku, že pokud nedojde ke zrušení uvedených záměrů a k jejich opětovnému zveřejnění s cenou bez DPH, aby takové smlouvy neuzavírali, neboť budou platit nemalé částky díky DPH navíc.

Pro ilustraci uvádím dva příklady:

1. V případě pronájmu části pozemku parc. č. 271/7 zahrada o výměře 332 m2 v katastrálním území  Pusté Žibřidovice za cenu 0,50 Kč/m2 zaplatí nájemce při pronájmu za jeden rok cenu za pronájem 166 Kč + 35 Kč DPH. Tato cena se bude násobit počty roků, na které bude pronájem uzavírán.

2. V případě prodeje pozemku parc. č. 120/14 ostatní plocha o výměře 186 m2 v katastrálním území Pusté Žibřidovice za cenu 30 Kč/m2 + DPH zaplatí kupující cenu za pozemek 5.580 Kč + 1.172 Kč DPH.

     Pokud se týká uzavírání smluv o nájmu, tak ty si uzavírá starosta obce sám, coby samozvaný vykonavatel pravomocí v obci neexistující rady, takže opoziční členové zastupitelstva obce se nedozvědí s kým a taky na jakou dobu jsou tyto smlouvy uzavírány. Pokud se týká prodeje pozemku, tak ten musí schvalovat zastupitelstvo obce.

     Závěr ke zveřejněným záměrům pronájmu a prodeje pozemků je jednoznačný. Starosta obce se podepsal pod paskvil, který mu pravděpodobně připravila úřednice, jíž svěřil agendu kolem pozemků. Plnou zodpovědnost za takto zveřejněné záměry na sebe však přebírá ten, kdo je na zveřejněném dokumentu podepsaný. Ten taky zodpovídá za práci takového zaměstnance, který určitě tak „dobře a spolehlivě“ pracuje za nemalý plat. Takové praktiky nepamatuji za dobu svého působení ve funkcích od roku 1994 do roku 2014.

15. Březen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentář k některým přijatým usnesením na 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon     Nabyl jsem přesvědčení, že bude po každém zasedání zastupitelstva obce zapotřebí občany obce informovat o některých přijatých usneseních z pohledu opozičních členů zastupitelstva obce. Prvním takovým počinem budou některá usnesení z posledního 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného ve středu 1. 3. 2017.

     Občané, kteří se pravidelně zúčastňují veřejných zasedání zastupitelstva, se dají zařadit do kategorie příznivců koaličních členů zastupitelstva obce, což nám opozičním členům dávají patřičně najevo svými nemístnými poznámkami během hlasování, aniž by věděli, co starosta obce předkládá v jednotlivých návrzích usnesení členům zastupitelstva ke hlasování, a to hlavně, když se jedná o smlouvy.  

     Právě tohoto posledního zasedání zastupitelstva obce se také zúčastnili na základě doručených pozvánek opozičními členy zastupitelstva obce někteří občané, kterých se mělo týkat projednávání záležitostí ohledně úhrady nákladů na pořízení geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcných břemen u zřízených kanalizačních přípojek vedoucích k jejich nemovitostem přes pozemky ve vlastnictví ČR. Někteří z nich hodnotili zasedání jako grotesku.

     Níže slíbený komentář k některým bodům usnesení podle Zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov:

Číst dále »

22. Únor 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail · Kategorie: Nezařazené

megafon     Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Ke stažení také níže.

     Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

Číst dále »

21. Únor 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 1. 3. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

26. Leden 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co starosta absolutně nezvládl · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanal     Stavba „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“ byla realizována v době od září 2014 do prosince 2015. Dle sdělení starosty je již ČOV uvedena do trvalého provozu. Tomu předcházel rok ve zkušebním provozu.

     To, co mělo následovat bezprostředně po ukončení stavby, starosta absolutně nezvládl. Strohé sdělení zveřejněné krátkou dobu na webových stránkách obce o zastupitelstvem obce schváleném příspěvku na vybudované kanalizační přípojky (15. zasedání Zastupitelstva obce dne 24. 2. 2016) a dosud na informačním kanále kabelové televize, nemohla v žádném případě nahradit osobní jednání se všemi vlastníky nemovitostí o povinnosti se do stanovené doby na splaškovou kanalizaci připojit, předat jim projektové dokumentace kanalizačních přípojek a také co všechno musí někteří vlastníci nemovitostí po připojení se ještě udělat. Pro každou napojovanou nemovitost byla vypracována projektová dokumentace kanalizační přípojky podle vyjádření jejich vlastníků, která projektant obdržel na základě jim zaslaných dotazníků. Tak se stalo, že téměř všechny tyto projektové dokumentace leží u starosty obce v kanceláři a on nemá absolutně přehled,

Číst dále »

19. Leden 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální výstraha před mrazy · Kategorie: Nezařazené

megafonMeteorologové vydali ve čtvrtek výstrahu před silnými mrazy s nízkým stupněm nebezpečí pro celou ČR. Platí od čtvrtečních 19:00 do soboty 10:00. „Od Britských ostrovů až po Rumunsko zasahuje mohutná tlaková výše a ovlivňuje počasí i u nás. Večer a v noci na pátek (20.1.) a na sobotu (21.1.) budou v místech se zmenšenou oblačností teploty klesat na -12 až -17 °C, ojediněle až k hodnotám kolem -20 °C,“ uvedli. Silné mrazy předpokládají minimálně do poloviny příštího týdne.

19. Leden 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co v poslední době rozhořčilo občany · Kategorie: Nezařazené

      Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov se dostávají dnes a denně do situace, kdy se nedozvědí nic, co se na obci připravuje nebo co se už i v obci realizuje. A jak potom mají na dotazy občanů odpovídat?

      Jedním z výmyslů vedení obce bylo od měsíce září 2016 zrušení placení záloh za vodné a stočné s tím, že po vyúčtování záloh ke 30. 9. 2016 byla provedena fakturace podle stavů (vodoměry, paušály) ke 31. 12. 2016 a dále se bude fakturovat občanům dle stavů k 30. 6. a k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Toto opatření však může vyvolat případné dluhy za vodné a stočné.

       Další z nepovedených věcí je skutečnost, že se do SIPA na měsíc leden 2017 nedostaly platby za likvidaci komunálního odpadu. A když se na ten problém někdo náhodou zeptá místostarostky obce, tak ta se vyjádří: „V březnu to bude v SIPU třikrát a to je jen nějakých dvacet nebo čtyřicet korun“.

Číst dále »