26. Leden 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co starosta absolutně nezvládl · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanal     Stavba „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“ byla realizována v době od září 2014 do prosince 2015. Dle sdělení starosty je již ČOV uvedena do trvalého provozu. Tomu předcházel rok ve zkušebním provozu.

     To, co mělo následovat bezprostředně po ukončení stavby, starosta absolutně nezvládl. Strohé sdělení zveřejněné krátkou dobu na webových stránkách obce o zastupitelstvem obce schváleném příspěvku na vybudované kanalizační přípojky (15. zasedání Zastupitelstva obce dne 24. 2. 2016) a dosud na informačním kanále kabelové televize, nemohla v žádném případě nahradit osobní jednání se všemi vlastníky nemovitostí o povinnosti se do stanovené doby na splaškovou kanalizaci připojit, předat jim projektové dokumentace kanalizačních přípojek a také co všechno musí někteří vlastníci nemovitostí po připojení se ještě udělat. Pro každou napojovanou nemovitost byla vypracována projektová dokumentace kanalizační přípojky podle vyjádření jejich vlastníků, která projektant obdržel na základě jim zaslaných dotazníků. Tak se stalo, že téměř všechny tyto projektové dokumentace leží u starosty obce v kanceláři a on nemá absolutně přehled,

kolik nemovitostí je a kolik ještě není připojených a nehledě na to, s kým jsou a s kým nejsou uzavřeny smlouvy na likvidaci splašků. Dokončit realizaci stavby za desítky milionů a následně nezajistit, aby nebyly 14 měsíců od ukončení stavby napojeny všechny nemovitosti v trase splaškové kanalizace, považují opoziční členové zastupitelstva obce za neomluvitelné selhání starosty. Jak jednoduché je svou neschopností znegovat něco, co stálo spoustu sil předchozí zastupitelstvo obce připravit všechno tak, aby obec získala dotaci od SFŽP na výše uvedenou stavbu.

     Jako bývalý starosta jsem uzavíral plné moci mezi Obcí Jindřichov a stovkami vlastníků všech nemovitostí, které se měly napojit na splaškovou kanalizaci a obstaral jejich podpisy na plných mocích. Na základě těchto plných mocí jsem vyhotovil desítky smluv včetně obstarání podpisů, které opravňovaly vlastníky napojovaných nemovitostí uložit potrubí kanalizačních přípojek do pozemků jiných vlastníků tak, aby stavební úřad mohl vydat společné územní rozhodnutí o umístění všech kanalizačních přípojek. Mezi těmito smlouvami byly mimo jiné i smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen, a to na umístění potrubí kanalizačních přípojek do vodních toků a do pozemků ve vlastnictví České republiky s oprávněním hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. a také pro Lesy ČR, s.p. Celkem se z dostupných podkladů jedná o vlastníky patnácti nemovitostí (domů). Ve smlouvách je mimo jiné stanovena povinnost vlastníka nemovitosti po ukončení stavby kanalizační přípojky na své náklady zajistit geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného břemene, dále uhradit stanovenou cenu za věcné břemeno a uhradit správní poplatek za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. Tímto jsou tito vlastníci nemovitostí značně znevýhodněni, co se týká celkové finanční náročnosti na zhotovení kanalizačních přípojek ke svým nemovitostem oproti dalším vlastníkům nemovitostí, kteří žádné takové smlouvy nebyli nuceni uzavírat, neboť kanalizační přípojky nevedly přes vodní toky nebo pozemky ve vlastnictví státu.

     Na základě těchto skutečností podali opoziční členové zastupitelstva obce starostovi tuto Žádost k zařazení na pořad jednání nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, ze které je patrné, jakým způsobem chceme těmto vlastníkům nemovitostí pomoci. Nejsme ochotni akceptovat jakékoliv vyjádření, že na to nejsou finanční prostředky. Starosta měl možnost zajistit další dotaci na stavbu a díky tomu mohly finanční prostředky zůstat na daleko větší finanční výpomoc na realizaci kanalizačních přípojek ke všem nemovitostem a následně i na to, o co nyní žádáme. Tato stavba byla prioritní záležitostí obce a z toho důvodu musí být dokončena tak, aby při kontrolách nebyla shledána jakákoliv pochybení, která by měla za příčinu vrácení části dotace. To však evidentně starostovi nedochází.

Za opoziční členy zastupitelstva obce Kozák Josef