09. Červen 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

Malé zamyšlení bývalého místostarosty a bývalého starosty obce nad komplikacemi, které provázely přípravu investiční akce.

     Tento příspěvek jsem se rozhodl zveřejnit z důvodu neustálého napadání těmi, kteří nemají ani trochu povědomí o přípravě investiční akce s rozpočtem 100 mil. Kč bez DPH, na kterou byla podána žádost o dotaci poskytované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR z prostředků státu a Evropské unie a jejíž přípravu doprovázela skutečnost, že původní záměr zaústění splaškové kanalizace do čistírny v bývalé papírně vzal za své pádem Olšanských papíren do konkursu. Účastnil jsem se všech zasedání věřitelských výborů a na všechna jejich podvodná rozhodování při výběru zájemce o koupi závodu Jindřichov a na maření investice obce insolvenční správkyní jsem upozorňoval insolvenční soud. Více k tomu níže.

     Projekt splaškové kanalizace v obci byl zahájen v roce 2007 reakcí na státem ukládanou povinnost obcím do 2000 obyvatel zajistit odkanalizování po roce 2010. Důležitým momentem pro rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva obce byla i další skutečnost, že stávající staré kanalizace v jednotlivých částech obce (Kozmálov, Nová kolonie, Stará kolonie) končí ve zcela nevyhovujících septicích, které nemají patřičné povolení pro jejich provozování a také že provozování stávajících čistíren bylo povoleno na dobu do likvidace odpadních vod centrální čističkou. Navíc Česká inspekce životního prostředí při kontrole zaměřené na provozování septiků hrozila milionovými pokutami za špatný odběr vzorků vypouštěných z lokálních čistíren a také za provozování septiků. Z hrozby milionových pokut se mi podařilo argumentací objektivních příčin uhádat pokutu pro provozovatele, kterým byla a stále je společnost Jindřichovská obchodní, s. r. o. jen ve výši 8 tis. Kč.

     První zadání na vypracování první etapy projektové dokumentace na trasu splaškové kanalizace v Jindřichově – Plečích bylo v roce 2007 formou objednávky. V prosinci 2008 byla zveřejněna výzva zájemcům na veřejnou zakázku „Splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“. Ve výběrovém řízení 26.1.2009 hodnotící komise doporučila zastupitelstvu obce zakázku na zpracovatele projektové dokumentace přidělit společnosti Projekty VODAM s.r.o., Galašova 58, 753 01 Hranice s nejnižší nabídnutou cenou ze tří podaných nabídek. Obec měla v té době od statutárních zástupců společnosti Olšanské papírny, a.s. souhlas k zaústění splaškové kanalizace do BČOV v areálu závodu Jindřichov. Málokdo asi ví, že pokud se taková investiční akce připravuje, musí být v souladu s Územně plánovací dokumentací obce a s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (PRVK OK) bylo nutné zajistit. Žádost o změnu v rámci 3. aktualizace PRVK OK jsem jako místostarosta obce podával na Krajský úřad Olomouckého kraje v listopadu 2009. Krajský úřad jednou za rok všechny obdržené žádosti předává ke schválení na Ministerstvo zemědělství ČR. To žádost v roce 2010 schválilo a Olomoucký kraj změnu provedl.

     Rozsah díla byl limitován finančními možnostmi obce, a to předpokládaným objemem finančních prostředků získaných prodejem obecních lesů a skutečností, že další zadlužování obce v době, kdy se splácí úvěr, by bylo pro obec neúnosné. Pouze se počítalo s půjčkou ve výši 10 % z uznatelných nákladů, kterou poskytuje poskytovatel dotace. Rozsah odkanalizování byl tak vymezen na Jindřichov včetně místních částí Pleče, Kozmálov a spodní část Nových Losin po kostel. Rozpočtové náklady takto vymezeného rozsahu projektované splaškové kanalizace v té době bez ČOV činily řádově 80 mil. Kč bez DPH.

    První etapa, projektová dokumentace „Splašková kanalizace Pleče“, byla projektantem spojena do jediného projektu s názvem „Splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla před dokončením, když původně zamýšlené zaústění splaškové kanalizace do BČOV v závodě Jindřichov vzalo za své. Zastavení výroby ve všech závodech Olšanských papíren a následné podání návrhu na konkurs celých Olšanských papíren nabralo obrátky, když insolvenční soud konkurs schválil a na schůzi věřitelů 17.2.2009 byl ustanoven věřitelský výbor a novou insolvenční správkyní JUDr. Kateřina Martínková. Ta převzala veškeré pravomoci představenstva Olšanských papíren a pro obec se stala tím, kdo jednoznačně odmítl dát jakýkoliv souhlas se zaústěním splaškové kanalizace do BČOV v bývalé papírně s odůvodněním, že je nutné chránit budoucího vlastníka a nezatěžovat jeho nemovitosti věcnými břemeny. Navíc zastupovala Olšanské papírny i ve věřitelském výboru správce konkursní podstaty MORPA, a.s. „v likvidaci“. V soupisu konkursní podstaty byly téměř všechny nemovitosti ve vlastnictví Olšanských papíren a bylo tedy potřeba získat i souhlas konkursního správce Mgr. Kausty. A tady zase sehrála stejnou roli JUDr. Martínková tím, že nedala souhlas jako člen věřitelského výboru. Já jsem připravil varianty dohod nebo smluv jak pro insolvenční správkyni, tak pro správce konkursní podstaty k podpisu a na osobních jednáních to oběma předal. Bohužel obdržel jsem zpět podepsané dohody jenom na pozemky, které byly dotčeny stavbou vlastní splaškové kanalizace, ale ne na pozemky, které byly v uzavřeném areálu závodu, aby bylo možné zaústit kanalizaci a využít stávající BČOV. Stávající BČOV fungovala jako čistírna průmyslových vod a byla kapacitně 25 krát větší, než je potřeba obce (1200 EO). Využití by bylo možné za předpokladu rozsáhlé úpravy s finanční náročností ve výši stavby nové čistírny. Nic nepomohla ani mnou dojednaná účast projektanta na jedné ze schůzí věřitelského výboru. Znamenalo to okamžitě zahájit práce na změně projektu, a to jeho rozšíření o umístění čistírny odpadních vod na místo, kde nebude problém s vlastnictvím pozemků a vynechání přečerpávací stanice. Tato komplikace si vynutila opět podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, a to podanou v rámci 4. aktualizace PRVK OK přímo na příslušný odbor Ministerstva zemědělství ČR. Žádost byla koncipována jako variantní řešení:

  1. původní zaústění do BČOV bývalé papírny,
  2. stavba nové ČOV.

Původní stanovisko MZe bylo zamítavé, avšak na základě mé intervence a obeznámení příslušného pracovníka MZe se všemi komplikacemi, způsobenými obci insolvenční správkyní, byla žádost vyřízena pro obě varianty. To vše bylo s ubíhajícím časem hektické. Projektová organizace projektovou dokumentaci přepracovala a zároveň ve spolupráci se mnou zajišťovala všechna další nutná vyjádření a stanoviska příslušných orgánů státní správy a všech vlastníků nemovitostí dotčených stavbou. Poté byla podána žádost na Odbor výstavby MěÚ Hanušovice o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Rozhodnutí bylo vydáno dne 10.12.2010 pod č.j. Výst./749/2010/Šm s nabytím právní moci dne 14.1.2011.  

      Pro vydání příslušného vodoprávního povolení stavby „ČOV a splaškové kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“ a povolení k vypouštění odpadních vod vodoprávním orgánem, Odborem ŽP MěÚ Šumperk bylo nutné vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení, uzavřít příslušné smlouvy a dohody s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou, zajistit další vyjádření orgánů státní správy  a teprve potom mohla být podána žádost o vydání výše citovaných povolení. Povolení vydal Odbor ŽP MěÚ Šumpek dne 5.5.2011 pod sp. zn. 20731/2011 ŽPR/IVPU s nabytím právní moci dne  9.6.2011. K tomuto rozhodnutí na moje upozornění muselo být ještě dne 3.7.2012 vydáno Sdělení – oprava tiskové chyby k mylně uvedeným hodnotám vypouštěných předčištěných odpadních vod. Platnost povolení je dva roky a vzhledem k pokročilé době bylo nutné podat žádost o prodloužení platnosti povolení ke stavbě vodního díla. Rozhodnutí o prodloužení povolení vydal Odbor ŽP MěÚ Šumperk dne 8.7.2013 pod č.j. MUSP55165/2013 s nabytím právní moci dne 14.8.2013. 

       Mezitím v měsíci srpnu 2011 ve výběrovém řízení vybraná společnost Allowance s.r.o. na administraci projektu od podání žádosti o dotaci až po ukončení stavby již zahájila zpracovávání podkladů a příloh k žádosti o dotaci.

       Dále bylo nutné zajistit Hydrogeologický posudek pro výhodnější poskytnutí dotace a také podrobný rozpočet stavby.

       Posledním projektem, který byl rovněž součástí podkladů žádosti o podporu, bylo vypracování prováděcí dokumentace stavby. Tady ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku byla vybrána společnost Projekty VODAM, která podala nabídku s nejnižší cenou.  

       Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí, 39. výzva OPŽP na projekt „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“, prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), primární oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů, byla vyhotovena dne 16.8.2013 a následně s požadovanými přílohami byla předána na pracoviště Státního fondu životního prostředí v Olomouci. To však nebylo zdaleka vše. Stále bylo nutné doplňovat podklady o dokumenty požadované poskytovatelem podpory, což vyžadovalo mnohdy spolupráci se společností Allowance i o víkendech, aby nedošlo k nesplnění poskytovatelem dotace stanovených termínů.

      Zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a výzva k podání nabídky, vyhlášená na základě výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na Technický dozor investora (TDI) společně s dalšími dokumenty, byly zveřejněny na portálu pro vhodné uveřejnění a ve věstníku veřejných zakázek 31.12.2013, aby bylo možno postupovat podle starého občanského zákoníku. Výběrová řízení v zastoupení obce organizovala společnost Allowance.

      Zahájení stavby předcházelo oznámení o zahájení prací, zaslané Oblastnímu inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Vlastní stavba byla zahájena předáním staveniště dne 1.9.2014 a musí být dokončena 30.9.2015 uvedením splaškové kanalizace do trvalého provozu a ČOV do zkušebního provozu.

Zhotovitel stavby:                IMOS group s.r.o., Tečovice 353, 763 02 Zlín

Technický dozor investora:  INVEST CZ a.s. Šternberk, Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

Autorský dozor:                  PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, 753 01 Hranice

Koordinátor BOZP:             Zorka Šimáková, Janošíkova 1429/18, 787 01 Šumperk

      Při této na čas náročné administraci se snažil zasáhnout do podané žádosti obce jednatel nového vlastníka bývalé papírny, kterou je společnost KASTL Invest, s.r.o. Snažil se přimět úředníky SFŽP i Ministerstva zemědělství ČR k využití BČOV bývalé papírny pro zaústění splaškové kanalizace obce do ní s nutností jejího přebudování. V Praze na SFŽP jsem s jednatelem společnosti absolvoval postupně dvě jednání, druhé bylo v měsíci listopadu 2013. Níže uvádím písemné stanovisko Státního fondu životního prostředí, které vyplynulo z jednání ve věci žádosti jednatele společnosti KASTL Invest, s.r.o. pana Ing. Luboše Cekra o změnu projektu ohledně využití stávající  BČOV v majetku společnosti do projektu obce "ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov".

Stanovisko Státního fondu životního prostředí:

Navrhovaná možnost upustit od záměru vybudování nové ČOV a namísto toho zrekonstruovat stávající průmyslovou ČOV v areálu Olšanských papíren, a.s. je akceptovatelná pouze v opodstatněných případech na základě písemné žádosti žadatele a je podmíněna vydáním změny Registračního listu a Rozhodnutí ministra. K žádosti o změnu by bylo nutné doložit kompletní novou žádost o podporu včetně aktualizovaných příloh, zejména doklad o vlastnictví rekonstruované stavby žadatelem, projektovou dokumentaci, příslušná povolení stavebního a vodoprávního úřadu, rozpočet s finančně ekonomickou analýzou a stanoviska dotčených orgánů. Po posouzení a hodnocení změny na Fond je žádost o změnu projednávána s řídícím orgánem OPŽP, tj. s Ministerstvem životního prostředí. Proces je jak administrativně, tak časově velmi náročný. Obec, jakožto žadatel, má do 22.05.2014 povinnost předložit veškeré relevantní podklady, které poslouží k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Splnění tohoto termínu při změně projektu není reálné. Vzhledem k tomu, že OPŽP 2007-2013 je již u konce svého programového období, řídící orgán musí brát zřetel na čerpání alokace a nemůže vázat prostředky na projekty, jejichž projektová a  investiční příprava není dostatečná. K úspěšné realizaci projektu SFŽP jednoznačně doporučuje, aby bylo pokračováno v projektu tak, jak byl podán a Fondem schválen. Aplikace změn, tak jak byly na schůzce na SFŽP prezentovány, povede v konečném důsledku k ukončení projektu a obec přijde o dotaci.

      Jakákoliv změna, která by de facto projekt zmařila, nebyla pro obec přijatelná a s tímto stanoviskem SFŽP bylo následně seznámeno i zastupitelstvo obce dne 13.11.2013.

      Veškerá podávání žádostí, uzavírání smluv o dílo, schvalování výsledků výběrových řízení veřejných zakázek včetně rozhodnutí o vyloučení uchazečů schvalovalo zastupitelstvo obce na veřejných zasedáních.

       Na veškeré činnosti spojené s projektem do podání žádosti bylo vynaloženo z rozpočtu obce cca 2,3 mil. Kč. Z toho byla část poskytovatelem dotace uznána jako uznatelné náklady a po podpisu Smlouvy č. 12133751 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR bylo zahájeno financování podáním žádosti o platbu, kde byly tyto náklady vyčísleny a v uznatelné výši obci uhrazeny.   

      Na tom, jak se stávající starosta při rozhovoru s panem Krňávkem pro Šumperský deník holedbal, že kanalizace a ČOV bude v září letošního roku dokončena, není ani kapka jeho zásluhy. O splaškové kanalizaci a dalších projektech, na kterých nemá stávající starosta ani tu nejmenší zásluhu, si můžete přečíst uveřejněný rozhovor tady: Starosta Jindřichova: Kanalizaci dostavíme v září. Jeho vyjádření: Co je v Jindřichově unikát a čeho si lidé určitě všimnou, je, že budeme mít sto metrů od sebe dvě čističky“, je vyjádřením z neznalosti stavu po konkursu Olšanských papíren, jak jste se mohli seznámit výše. O tom, jak to bylo s prodejem papírny v Jindřichově se dočtete i tady: Soud potvrdil kupce papírny v Jindřichově. Je to článek z 26.1.2011, ve kterém redaktorka Stanislava Rybičková cituje i mé vyjádření k prodeji papírny v Jindřichově.

Investiční akce „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“ byla započata v září 2014 a dokončena ve stanoveném termínu být musí s ohledem na poskytnutou dotaci. Pro každou napojovanou nemovitost mají její vlastníci nebo spoluvlastníci připravenu na obecním úřadě zdarma zpracovanou projektovou dokumentaci s platným územním rozhodnutím. To také bylo zajištěno ještě v minulém volebním období. Starosta obce by měl spíš vysvětlit občanům, kteří své nemovitosti na splaškovou kanalizaci budou napojovat, jak nehospodárně nakládá s veřejnými prostředky v době realizace akcí s dotací od SFŽP a proč je společně s místostarostkou a s jejich věrnými koaličními členy zastupitelstva téměř jistě připravují o významnou finanční pomoc, spočívající v nákupu materiálu na tyto přípojky, se kterou bylo v době mého starostování počítáno a takto při podepisování dohod a plných mocí pro vydání územního rozhodnutí jim mnou prezentováno.  

      Moje nabídka tzv. koalici na schůzce před ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva obce byla, aby mi bylo umožněno po dva roky na pozici starosty obce dokončit dotované projekty a pak bych na tuto pozici rezignoval. Stávající místostarostka, jako mluvčí koalice, tehdy reagovala sdělením, že nový starosta to zvládne. A když se z vyjádření starosty pro Šumperský deník dozvím, že jsem byl pro koalici jako starosta nepřijatelný, tak v takovém případě přece není možné, aby nepřijatelný člověk této koalici cokoliv radil. Tak nezbývá mně a ostatním opozičním členům zastupitelstva obce nic jiného, než na ta jeho zvládání, kterými začíná občanům škodit, upozorňovat a podávat občanům informace touto cestou. Bohužel poměr hlasů pro nějaké zvrácení současného stavu je pro opoziční členy zastupitelstva obce trvale nepříznivý.                                                                                                                               

Kozák Josef