01. Březen 2016 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Depolymerizace uhlíkatých látek · Kategorie: Nezařazené

megafon Vážení občané,

     na tzv. pracovním zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném dne 3. února 2016 byli členové zastupitelstva obce za účasti vlastníka areálu bývalé papírny společnosti KASTL Invest s.r.o., zastoupené jejím jednatelem panem Ing. Cekrem, seznámeni dvěma zástupci společnosti, jejíž název nám nebyl sdělen, s podnikatelským záměrem s názvem Depolymerizace uhlíkatých látek. Každý člen zastupitelstva obce obdržel v písemné podobě jednoduchou technickou zprávu, co to vlastně obnáší.

     Na 15. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 24. 2. 2016 byl projeven zájem z řad občanů, co se vlastně v Jindřichově připravuje. Starosta obce měl naučenou litanii z obdrženého materiálu, z čehož se dalo jednoznačně usoudit, že se s tímto podnikatelským záměrem ztotožňuje, což potvrdil i výrokem, že klidně si mohou občané sepisovat petice a nic s tím stejně nenadělají. Zájmem starosty bylo nic k tomu pro jistotu nezveřejnit ani oficiálně na zasedání neprojednávat.

     Člověk, který si o tom zjistí podrobnější informace, o co se vlastně jedná, tak musí zbystřit a začít jednat úplně jinak. Vždyť se jedná o něco, co je vysoce závadné a stejný nebo možná i jiný investor se stejným podnikatelským záměrem neuspěl v mnoha místech České republiky. Jedním z míst záměr realizovat byl například v roce 2014 areál v blízkosti obce Šardice. Zasadili se proti tomu spolky, občané i členové zastupitelstev okolních obcí, kteří odmítali, aby se něco takového, co není nikde v Evropě, provozovalo v České republice. Nyní by se to mělo zkoušet zrovna v Jindřichově.

     Opozičním členům zastupitelstva obce proto není jedno, jak nám tady bude někdo ničit životní prostředí a ohrožovat životy občanů obce a samozřejmě také okolních obcí. Nebudeme zde rozebírat možný vliv na zdraví obyvatel, to je snad každému jasné. Poukážeme na to, co není na první pohled tolik zřetelné, a to je možné ohrožení produkce drobných zemědělců, včelařů, ztráta pověsti čisté, průmyslem nezasažené přírody včetně ohrožení CHKO Jeseníky. V dnešní době, kdy zákazník či turista stále více dbá na kvalitu potravin, zajímá se o původ toho, co konzumuje, bude při jeho rozhodování o zakoupení produktu, či pobytu v dané oblasti působit informace o spalovně v těsné blízkosti velice negativně. Něco podobného již Jindřichov zažil, když tu byla výroba celulózy pro místní papírnu. Určitě není zájem, aby se opakovaly ty holé kopce kolem papírny.

Stěžejní otázky

Co se skrývá pod vznešenými názvy jako je depolymerizace, pyrolýza a podobně?

     Tímto se zabývá a blíže o funkčnosti, životaschopnosti projektů a o zkušenostech ze zahraničí pojednává případová studie: Spalovny v přestrojení

Jak by mělo dle investora zařízení v ideálním případě vypadat a pracovat?

     K dispozici máme zatím krátkou technickou zprávu: Termální depolymerizace uhlíkatých látek (na tomto odkazu). 

Jak se na věc dívá nezávislý odborník Ing. Lubor Hajduch?

     Odpověď naleznete v článku Termální depolymerizace uhlíkatých látek. Oprávněnost našich obav vyplývá ze dvou důvodů. Žádné člověkem vyrobené zařízení není 100% účinné ani bezporuchové (o havárii nelze spekulovat, i když ani ta se nedá vyloučit) a pokud se jedná o takto nebezpečné látky, je v sázce velice mnoho. 

     Bylo nám doporučeno se spojit s odpůrci, kterým se podařilo realizaci tohoto záměru zmařit. Za tímto účelem byla pořádána přednáška odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Z celé přednášky vyplynulo několik zásadních informací.

Stručné shrnutí

     Celá technologie je ve fázi laboratorních pokusů a nikde se ji zatím nepodařilo uvést do komerčního provozu a to hlavně z důvodů:

  • Vždy se zatím dostávaly do životního prostředí prudce jedovaté látky jako kyanid, fosgen apod.
  • Musel by se spalovat čistý a suchý jednodruhový odpad.
  • Výstupní suroviny nebylo možno dál využívat a musely se dál likvidovat jako nebezpečný odpad. Toto ale zde nikdo negarantuje, neboť v ČR není legislativně nastavena žádná povinnost sledovat, co takový závod produkuje!
  • Pokud se dělá všechno jak má, tak je celá technologie prodělečná.

Předpokládáme

     Firma se tedy pravděpodobně snaží zamaskovat projekt spalovny za tzv. “pyrolýzní jednotku”. Proč? Vysvětlení je jednoduché. Pokud by stavěli spalovnu, tak by museli investovat horentní částky do technologií k čistění spalin, museli by splnit přísná pravidla a všechny výstupy by byly 24 hod. měřeny a kontrolovány. Na záda by jim dýchalo neustále Ministerstvo životního prostředí. Pokud ale nazvou svoji spalovnu “pyrolýzní jednotkou”, tak využijí mezeru v legislativě a žádná drahá technologie ani kontrolní mechanismy NEBUDOU.

Nechceme experiment za barákem

     Z toho všeho plyne, že obyvatelé v širokém okolí nemohou mít sebemenší zájem, aby zde soukromá firma takovýto experiment na lidech a jejich životním prostředí prováděla.

Východisko

     Skutečností je, že prozatím nejsou žádné relevantní podklady a ještě není ani v běhu povolovací řízení. Přesto je již dnes potřeba vést s občany debatu na toto téma. Jistý neoddiskutovatelný význam by pro rozhodování koaličních členů zastupitelstva obce měla mít i případná petice. V Jindřichově to vypadá spíš na to, že záměr podporuje sám starosta a jeho koaliční členové zastupitelstva obce. Pokud se pod případnou peticí sejde významné množství podpisů a bude zde jasný mandát obyvatel z Jindřichova, Habartic, Pustých Žibřidovic i Nových Losin, tak se mají opoziční zastupitelé o co opřít, aby se mohli pokusit projektu zabránit. Navíc investor sám, který se navenek prezentuje jako dobrý hospodář, dobrý soused a ekologicky smýšlející by mohl od svého nápadu ustoupit, pokud mu bude lidmi jasně naznačeno, že o takový projekt není zájem. Budeme tedy vyvíjet maximální úsilí v osvětě občanů. Pokud to bude nezbytné, budeme se snažit do věci zapojit další okolní obce a jejich zastupitele, protože jsme přesvědčeni, že se jich to dotýká stejně naléhavě. Ale bez zapojení široké veřejnosti se to neobejde, bez zapojení vás občanů jsme bezmocní a pak je téměř jisté, že se projekt začne realizovat a bude velice obtížné (ne-li vůbec nemožné) ho zastavit. Je třeba investorovi hned v počátku jasně naznačit, že si zde tento projekt nepřejeme. Z obdrženého materiálu laikovi není příliš jasné, o co se vlastně jedná. Že se nejedná o žádnou depolymerizaci (plasty by musely být bez jakýchkoliv přísad) nýbrž o pyrolýzní jednotku a u takové nelze vyloučit nebezpečí pro životní prostředí, svědčí vyjádření pana Mgr. Františka Kučery Ph.D. z VÚT Brno. Rozhodli jsme se proto záměr investora více prozkoumat a podrobit veřejné debatě. Za tímto účelem jsme ochotni svolat shromáždění občanů a už ho i připravujeme.

     Podle platného Územního plánu obce Jindřichov je určen areál bývalé papírny k využití jako Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)

Hlavní využití:

– výroba a skladování, výrobní služby, jejichž negativní vliv nepřekračuje hranici vymezené plochy nad mez přípustnou pro sousední plochy.

Přípustné využití:

– občanské vybavení (věda a výzkum, obchodní prodej do 200 m2, prodejní plochy, služby),

– dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,

– zeleň.

Nepřípustné využití:

– stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

– není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

– výšková regulace zástavby – max. 9 m,

– intenzita využití stavebních pozemků – max. 70 %.

     Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že územní plán obce s ničím takovým nepočítá, tudíž by nemělo být možné v areálu bývalé papírny realizovat podnikatelský záměr investora.

     Na závěr musíme podotknout, že tato naše aktivita rozhodně není namířena proti možnosti zřízení pracovních míst. Toto však není možné na úkor životního prostředí a zdraví obyvatel.

Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov