12. Únor 2018 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak vlastně plní starosta obce usnesení ze zasedání zastupitelstva obce? · Kategorie: Nezařazené

     Opozičním členům zastupitelstva obce není jasné, jak vlastně starosta obce plní usnesení ze zasedání zastupitelstva. Na každém zasedání se pochlubí v bodě I. Kontrola plnění usnesení, že všechna usnesení jsou splněna nebo jsou v jednání.   

     Pak by nás zajímalo, jak dlouhou dobu si starosta nastavil u usnesení, která jsou v jednání. Jako příklad poslouží usnesení uvedená v zápise z 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaného dne 1. 3. 2017. Tato usnesení jsou ve volné formě stále uveřejněna na titulní stránce oficiálního webu obce (citace):

  • Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo v rámci zhotovených přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p., zajištění a uhrazení potřebných geometrických plánů.
  • Zastupitelstvo obce Jindřichov nemělo námitek k tomu, aby starosta obce zajistil sepsání smlouvy na věcná břemena pro vlastníky kanalizačních přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p., a schválilo uhrazení poplatku za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.
  • Zastupitelstvo obce Jindřichov schválilo uhrazení stanovené ceny za věcné břemeno v rámci zhotovených přípojek, které jsou uloženy do pozemků a do koryt vodních toků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. a pro Povodí Moravy, s.p. v případě, že bude přípojka připojena na kanalizační řad do 31.10.2017.

     K usnesením je nutno podotknout, že starosta absolutně členy zastupitelstva obce neinformuje, jak tato usnesení splnil nebo plní. Jedno je jisté, že žádný z vlastníků domů, ke kterým vlastníci kanalizační přípojky zhotovili, neví nic o tom, že by byli vyzváni k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Tak jak dlouho ještě budou čekat na splnění usnesení?

Za opoziční členy zastupitelstva obce Kozák Josef