17. Červen 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kanalizační přípojky – napojení objektů na budovanou splaškovou kanalizaci · Kategorie: ČOV a splašková kanalizace

kanalČas, kdy má být dokončena investiční akce „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“, se blíží. Termín dokončení je stanoven do 30. září 2015.

      Já jsem jako bývalý starosta obce pro 141 napojovaných objektů v trase budované splaškové kanalizace zajistil u společnosti PROJEKTY VODAM s.r.o. na náklady obce vypracování projektových dokumentací kanalizačních přípojek, které jsou pro Vás připraveny k převzetí na obecním úřadě.   Součástí celého projektu kanalizačních přípojek bylo pro mne nejrozsáhlejší agendou bezesporu suplování inženýrské činnosti za projekční organizaci PROJEKTY VODAM s.r.o. Určitě si vzpomenete na období dubna až června 2012, kdy jsem Vás objížděl za účelem podepisování mnou vypracovaných plných mocí mezi Obcí Jindřichov a všemi vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitostí, z nichž budou vycházet kanalizační přípojky do splaškové kanalizace a kdy jsem Vám předkládal k podpisu vypracované smlouvy o právu umístit a zřídit stavbu, pokud se kanalizační přípojky dotýkaly nemovitostí jiných vlastníků, aby bylo možné podat jedinou žádost na stavební úřad k vydání územního rozhodnutí na všechny kanalizační přípojky najednou. Toto suplování inženýrské činnosti vycházelo ze skutečnosti, že projekční organizace by nebyla schopna bez osobních jednání toto v žádném případě zajistit. Z mé strany to bylo samozřejmě chápáno jako služba občanům, aby byli ušetřeni jakéhokoliv vyřizování.  S jednatelem společnosti jsme se dohodli na uzavření dodatku ke smlouvě s tím, že za tuto činnost bude zohledněna výše poslední splátky, a to znamenalo úsporu pro obec ve výši 42.652 Kč.

     Součástí prováděcí dokumentace, podle které se nyní stavba realizuje, je i dokumentace pro realizaci tzv. kanalizačních odboček. Jedná se o vyvedení odbočky z páteřní větve splaškové kanalizace po hranici soukromého pozemku. A do takto vyvedené kanalizační odbočky si bude každý vlastník nebo spoluvlastníci nemovitosti podle připravené projektové dokumentace přípojku realizovat.

      V době mého starostování jsem celé čtyři roky hospodaření s veřejnými prostředky směřoval tak, aby bylo možné ufinancovat dotované projekty, na které byly podány žádosti na Státní fond životního prostředí ČR. Postupně byly podány žádosti obce na tyto akce:

  1. Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Jindřichov a Hanušovice (projekt je před dokončením),
  2. ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny –Jindřichov (projekt se realizuje),
  3. Zateplení Základní školy a Mateřské školy (projekt je před dokončením),
  4. Ekologické řešení biologicky rozložitelného odpadu obce Jindřichov (projekt je před dokončením),
  5. Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího systému pro obec (realizace projektu bude zahájena).

     U projektu „ČOV a splašková kanalizace Nové Losiny – Jindřichov“ bylo mým zájmem zajistit finanční prostředky ještě i na nákup materiálu na Vaše kanalizační přípojky. To by však nesměl stávající starosta obce společně s místostarostkou nakládat s veřejnými prostředky nehospodárně a namísto toho se opravdu starat o získání dalších finančních prostředků. A že ta možnost získat další dotaci určitě existovala, o tom zase někdy příště. 

     Zatím jsem jako člen zastupitelstva obce nezaznamenal, že by starosta obce uvažoval, že již nadešel čas podat jakékoliv informace týkající se způsobu a hlavně doby zřizování přípojek Vám, kteří budete své rodinné domy, bytové domy nebo rekreační objekty napojovat na splaškovou kanalizaci. A když se dozvídám, jak starosta není schopen řešit operativně požadavky občanů, kteří se na něj s žádostmi o vyřešení problémů při realizaci stavby splaškové kanalizace obracejí, tak mne to vůbec nepřekvapuje. Budeme rádi, když nám napíšete Vaše zkušenosti z takových jednání (kontaktní formulář). Jen tak nadávat na různé nešvary nemá smysl. Já jsem určitě ochoten odpovědět na to, co jsem započal a na to, jak by to vypadalo, kdyby mi bylo umožněno dotované projekty dotáhnout do úspěšného konce. To, jak je dotáhne starosta obce, je už jen a jen jeho starost. Když se člověk stane starostou, měl by umět jednat po zralé úvaze, po získání potřebných informací a zkušeností, a ne se nechat slepě ovlivňovat koaličními partnery, kteří v minulém zastupitelstvu obce nic závratného nepředvedli a ovlivňovat spolupracovníky, kteří ho zneužívají ve svůj prospěch. A když se mu stává, že se dost často mýlí, tak by to měl přiznat a ne na dobře míněnou radu vůbec nereagovat. Takového starosty si těžko může někdo vážit. Přijďte na zasedání zastupitelstva obce a tam požadujte řešení svých problémů a budete se divit, jak se starosta vyjadřuje

Kozák Josef