17. Říjen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opozičním členům zastupitelstva obce nejsou občané lhostejní · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonMinulé zastupitelstvo v roce 2013 vydalo Nařízení obce č. 1/2013 – Tržní řád. Krajský úřad Olomouckého kraje doporučil toto nařízení zrušit. Starosta obce na základě tohoto doporučení na 12. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 21. 10. 2015 nechal pod bodem usnesení č. VI. 1. toto nařízení bez náhrady zrušit.  V komentáři se starosta vyjádřil (citace ze zápisu): V současné době se v obci Jindřichov nevyskytují podomní prodejci, a pokud by se opět začali v obci objevovat, budou občané upozorněni informací v kabelové televizi a na vývěskách.“ Jak úsměvné a pro obtěžované občany k ničemu.

     Opoziční členové Zastupitelstva obce Jindřichov (Josef Kozák, Dana Kochanová, Marie Teznerová, Jaroslav Šimek) se na základě skutečností, kdy se během roku opakovaně v obci vyskytují podomní prodejci, kteří nevybíravým způsobem nabízejí služby týkající se hlavně změny dodavatelů elektřiny a plynu, a to cíleně starším spoluobčanům, kteří se jim nemají jak bránit, se rozhodli vypracovat návrh Nařízení obce č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce a tento návrh s přílohou dodatkové tabulky pro umístění na cedule oznamující začátky obcí Jindřichov, Pusté Žibřidovice, Nové Losiny, Habartice a Pekařov a společně se Žádostí o zařazení do programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, bylo zasláno starostovi obce elektronicky dne 16. 10. 2017.

28. Září 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omluva k části zveřejněného článku „Rodina starosty obce neoprávněně užívá části obecních pozemků“ · Kategorie: Nezařazené

     Ve zveřejněném článku jsem nepravdivě uvedl tuto větu (citace): „A ani to mu nestačilo, tak si ohradil ohradníky ještě značný kus pozemku parc. č. 966/2 v katastrálním území Pusté Žibřidovice, který se rovněž nachází v místní části “Rakousko“, a to také pro pastvu ovcí“.

     Tato věta se nezakládá na pravdě, neboť dne 27. 9. 2017 syn starosty obce prokázal pronájem části tohoto pozemku, a to uzavřením nájemní smlouvy již v roce 2016.  

     Tímto se synovi starosty obce omlouvám za nepravdivě uveřejněnou část v textu článku.

Kozák Josef

19. Září 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafonOpoziční členové zastupitelstva obce si tímto dovolují pozvat své příznivce z řad občanů (voličů) na 27. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, které se koná ve středu 27. 9. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichov. V pozvánce na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil starosta předpokládaný program:

Číst dále »

12. Září 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co vyplulo na povrch o obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou · Kategorie: Nezařazené

     Oblibou starosty obce, když na něj vznesu dotaz, na který není z výkonu své funkce schopen odpovědět, je přejít do útoku proti mé osobě. Nejinak tomu bylo i na posledním 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, když nebyl schopen zodpovědět můj dotaz, proč na faktuře za koupi nakladače byla jiná cena, než kterou předložil starosta ke schválení. Jeho útok byl tentokrát cílen na  mnou uzavřenou smlouvu s obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou na dodávku elektřiny a plynu pro všechna odběrná místa Obce Jindřichov, když ke schválení došlo na 23. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2013 pod bodem usnesení č. 23.2.30.

     Na tuto společnost byl 15. 11. 2016 podán návrh na insolvenci a insolvenční soud dne 17. 2. 2017 vydal Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu.

     Pomalu, ale jistě vyplývá na povrch, kdo se za touto společností skrývá. O tom se dočtete na tomto odkazu: http://neovlivni.cz/za-projekt-podporovany-lidovci-padlo-obvineni/.

Kozák Josef

27. Srpen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentář opozice k některým usnesením na 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov a k některým zápisům diskuse · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon     Po 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov jsem nabyl přesvědčení, že bude po každém zasedání zastupitelstva obce zapotřebí občany obce informovat o některých přijatých usneseních z pohledu opozičních členů zastupitelstva obce. Čtvrtým takovým počinem budou tentokrát nejen komentáře k některým usnesením, ale i některé odpovědi starosty na dotazy v diskusi na 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném ve čtvrtek 20. 7. 2017 a také zapisovatelkou úmyslně překroucené odpovědi na diskusní příspěvky hlavně opozičních členů zastupitelstva.

     Na 26. veřejném zasedání zastupitelstva obce zase byli přítomni občané, kteří se dají zařadit do kategorie příznivců koaličních členů zastupitelstva obce a hlavně neschopného starosty. Opět nám dali svými nemístnými poznámkami během hlasování a diskuse patřičně najevo, že se zasedání zastupitelstva zúčastňují jedině z důvodu poškozování mé osoby.

    O tom však více níže slíbený komentář k některým bodům usnesení podle Zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov:

Číst dále »

17. Srpen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rodina starosty obce neoprávněně užívá části obecních pozemků · Kategorie: Nezařazené

      Den před konáním 17. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, a to 28. 6. 2016, rozeslal starosta obce všem členům zastupitelstva obce „Smlouvu o právu provést stavbu“, která nakonec z dosud neznámých důvodů k projednání starostou obce na žádném ze zasedání zastupitelstva obce do dne zveřejnění tohoto příspěvku předložena nebyla.

      Nicméně z předloženého podkladu vyplývá, jak se chová starostova rodina. Předmětná smlouva se týkala práva provést stavbu části oplocení a uložení části zemního připojovacího kabelu NN na části pozemku parc. č. 961/3 trvalý travní porost v katastrálním území Pusté Žibřidovice, který se nachází v místní části “Rakousko“. To nejpodstatnější na celé věci je, že předmětný pozemek je ve vlastnictví Obce Jindřichov a nikdo z rodiny starosty obce nemá k tomuto pozemku nebo k jeho části žádné právo užívání. Oplocení na části obecního pozemku a uložení zemního připojovacího kabelu NN v části obecního pozemku jsou tzv. černé stavby. To znamená, že si celá rodina dlouhá léta užívá cizí pozemek, uložila do něj připojovací kabel NN a pozemek je součástí již dávno oplocené plochy bez toho, že by kdokoli z rodiny měl zabranou část pozemku pronajatou a platil nájemné. Aby to však ještě nebylo málo, tak si starostův syn další část stejného obecního pozemku ohradil ohradníky a pase na něm ovce. A ani to mu nestačilo, tak si ohradil ohradníky ještě značný kus pozemku parc. č. 966/2 v katastrálním území Pusté Žibřidovice, který se rovněž nachází v místní části “Rakousko“, a to také pro pastvu ovcí. Jak toto chování starostovy rodiny může působit na jiné občany, kteří si užívané obecní pozemky nebo jejich části řádně pronajali a řádně za pronájem platí? Rozhodně se jim to nelíbí a poukazují na to.

Kozák Josef

17. Srpen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Webové stránky obce snesou všechno · Kategorie: Nezařazené

     Starosta obce si na oficiálních webových stránkách Obce Jindřichov zveřejňuje a maže dokumenty, jak mu to pasuje.

     Po nicotném 25. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 28. 6. 2017, jak se o svém závažném pochybení starosta obce vyjádřil na začátku 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 20. 7. 2017, zveřejnil obratem dne 29. 6. 2017 níže uvedené dokumenty, které nechal protizákonně schválit, když měl 25. zasedání ukončit po hlasování o programu, který nebyl schválen nadpoloviční většinou ze všech devíti členů zastupitelstva obce:

Číst dále »

28. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obdržená odpověď na podané připomínky k návrhu železničního jízdního řádu · Kategorie: Výbor OCR Zastupitelstva obce Jindřichov

      Vážení občané,

jak jsme v našem posledním příspěvku s názvem Návrh železničního jízdního řádu pro období od 10.12.2017 do 8.12.2018 k připomínkování“ slíbili zveřejnit obdrženou odpověď od Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) na námi zaslaný Zápis č. 1/2017 z jednání Výboru pro cestovní ruch a služby Zastupitelstva obce Jindřichov, dnes tak činíme. V pátek 28. 7. 2017 došla elektronickou poštou níže uvedená odpověď (červený text):   

     Dobrý den pane Kozáku,

k bodům jednání zaslaným dne 10. 7. 2017 sdělujeme následující.

Číst dále »

16. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komentář opozice k některým usnesením na 24. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov a k některým zápisům diskuse · Kategorie: Zastupitelstvo obce

megafon     Po 22. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov jsem nabyl přesvědčení, že bude po každém zasedání zastupitelstva obce zapotřebí občany obce informovat o některých přijatých usneseních z pohledu opozičních členů zastupitelstva obce. Třetím takovým počinem budou tentokrát nejen komentáře k některým usnesením, ale i některé odpovědi starosty na dotazy v diskusi na 24. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném ve středu 31. 5. 2017 a také zapisovatelkou úmyslně překroucené odpovědi starosty obce na diskusní příspěvky hlavně opozičních členů zastupitelstva. Bylo zvykem umístit odkaz na příslušný nadpis dokumentu, ke kterému se komentář váže, ale Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov však do doby zveřejnění tohoto příspěvku nebyl schopen starosta obce zveřejnit v elektronické podobě na webových stránkách obce.

IV. Pořízení nakladače

     Před hlasováním o starostou předneseném návrhu usnesení jsem musel upozornit na to, že v návrhu usnesení není uvedeno, že cena je bez DPH, což jsem považoval za závažnou chybu, neboť obec si nemůže odpočet DPH uplatnit a tak ve skutečnosti ji bude nakladač stát o 21 % víc, než starosta uváděl cenu v návrhu usnesení ke schválení. Ten, kdo připravoval koncept usnesení, nebyl schopen toto přepsat z podkladu, kterým bylo Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Kupodivu zapisovatelka toto moje upozornění v zápise zaznamenala, ale tak, aby to nevyznělo, že starostou přednesený návrh na usnesení je paskvil.

Číst dále »

15. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak si starosta obce na akci hrazené z veřejných prostředků udělal předvolební mítink KDU-ČSL · Kategorie: Nezařazené

     Ve středu 5. července 2017 pořádala Obec Jindřichov v areálu TJ Olpa Jindřichov akci „20 let od povodně“. Starosta obce si na této akci, financované pouze z veřejných prostředků obce, udělal předvolební mítink své strany KDU-ČSL. Nechal obecním autem na přívěsném vozíku dovézt a následně postavit skákací hrad, který byl oblepený ze všech stran logy této strany a navíc z korby přívěsného vozíku na návštěvníky akce zhlížely obličeje kandidátů jeho strany do parlamentních voleb. 

      Opoziční členové zastupitelstva obce jsou přesvědčeni, že starosta tímto skutkem zneužil svého postavení. Takové jednání by si slušný člověk na postu starosty obce nedovolil.   

Za opoziční členy zastupitelstva obce Kozák Josef