31. Červenec 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podivné rozhodnutí o ukončení činnosti Jindřichovské obchodní, s.r.o. · Kategorie: Jindřichovská obchodní, s.r.o.

megafonProvozování vodovodů a kanalizací v obci bylo v minulosti rozděleno tak, že něco bylo v majetku obce a něco v majetku Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. (ŠPVS). Zastupitelstvo obce v minulosti odsouhlasilo, že obec bude jediným vlastníkem a taky provozovatelem všech vodovodů a kanalizací v obci, což vyžadovalo majetkové převedení vodovodů a kanalizací z majetku ŠPVS na obec. Rozhodnutí o povolení k provozování vydal Obci Jindřichov Krajský úřad Olomouckého kraje s odpovědnou osobou Josefem Kozákem.

     Společnost Jindřichovská obchodní, s.r.o., která je sto procenty vlastněna Obcí Jindřichov, byla z rozhodnutí zastupitelstva obce založena v roce 2004. Jednateli se stali v té době starostka a místostarosta obce. Založení společnosti bylo za účelem snížení cen za poskytované služby občanům. Obec, jako taková, určité služby sice provozovat mohla, ale nemožnost odpočtu DPH by služby prodražila.

     Pro obec na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, které na 11. zasedání dne 8. 9. 2004 schválilo uzavření příslušných smluv, vykonává společnost od prvopočátku údržbu veřejných prostranství včetně zimní údržby, údržbu nemovitého majetku obce, obstarává nakládání s komunálním odpadem, provozuje kotelny na tuhá paliva v objektech ve vlastnictví obce. Postupně se společnost ujala provozování plynových kotelen v obecních domech a po prodeji bytových jednotek v domech č.p. 72, č.p. 76, č.p. 56, č.p. 103 a č.p. 154 v Jindřichově a po vzniku jejich Společenství vlastníků jednotek v těchto domech se ujala i jejich správy na základě Mandátní smlouvy o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví. Dále společnost vedla účetnictví obcí zřízené příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, zpracovávala mzdy zaměstnanců obce a konala další činnosti, to vše na základě příslušných smluv.

     Od založení byla tato společnost ve ztrátě. Ztrátu z většiny způsobil nákup na leasing traktoru Landini s příslušenstvím za cenu cca 1 mil. Kč, nákup osobního automobilu Caddy na leasing, neúměrně vysoké mzdy, nadbytečná funkce ředitele společnosti a v neposlední řadě stanovené ceny vodného a stočného. 

     Po převzetí funkce starosty obce jsem musel provést neodkladná opatření v hospodaření společnosti. Prvotním opatřením v roce 2011 bylo snížení mezd o 5 % u všech zaměstnanců tak, jak byly sníženy změnou zákona výše platu starosty a výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce. Byl proveden rozbor stanovení cen vodného a stočného, nákladů spojených s provozováním kotelen a s tím spojené kalkulace na jednotlivé činnosti. Největší nákladovou položkou byly měsíční leasingové splátky za traktor a také za automobil Caddy. Tato opatření se však projevila jako nedostatečná. Hospodářský výsledek byl sice příznivější, ale ztráta přesto činila necelých 97 tis. Kč.

    V roce 2012 bylo tedy nutné pokračovat ve stabilizaci společnosti tak, aby nepřesáhla její celková ztráta trojnásobku základního jmění a nemuselo dojít k tomu nejhoršímu, což by znamenalo podání návrhu k soudu na její úpadek. Dalšími opatřeními bylo doporučení daňového poradce na snížení úvazku a tím i platu u účetní společnosti a zrušení pracovního místa provozní pracovník a jeho převedení pod obec, obojí od 1. 4. 2012. Efektivita těchto opatření se projevila tím, že rok 2012 byl prvním rokem, za který společnost vykázala zisk.

     Nutnost stabilizace společnosti pokračovala i v roce 2013. Účetní společnosti zkraje roku vyhrála výběrové řízení na pozici účetní Obce Bohdíkov a pracovní poměr s ní byl ukončen dohodou. Od 1. 3. 2013 nastoupila do společnosti nová účetní, která byla vybrána ve výběrovém řízení ze čtyř zájemců. V měsíci květnu 2013 vypracovala daňová poradkyně Odborné posouzení současného stavu organizačního uspořádání jednotlivých pracovních pozic a návrh nového koncepčního řešení pracovních pozic společnosti Jindřichovská obchodní, s.r.o. Auditem bylo zjištěno, že je nutné dále snížit mzdové náklady a souběžně s tím i snížit pracovní úvazky u provozně technických pracovníků a narovnat další záležitosti spojené s odměnami pro odpovědné osoby provozovaných činností a koncesí včetně odměn jednatelů společnosti. Za tímto účelem byla zpracována a zastupitelstvem obce schválena Organizační směrnice OS 1/2013 – Organizační opatření – Zvýšení efektivnosti společnosti, se kterou byli následně zaměstnanci společnosti seznámeni. Výsledkem těchto opatření bylo podání výpovědi dohodou jedním zaměstnancem k 30. 6. 2013, neboť nebyl ochoten pracovat na snížený úvazek 0,6, jak mu bylo nabízeno. Odpovědně prohlašuji, že ho nikdo z práce nevyhazoval, jak bylo po obci prezentováno. Co se týká odměn za výkon funkce jednatele společnosti, tak na zasedání zastupitelstva obce v působnosti valné hromady v červnu 2013 byla schválena každému jednateli Smlouva o výkonu funkce s roční odměnou 6 tisíc Kč. To znamená, že od založení společnosti do konce r. 2012 jednatelé tuto funkci vykonávali bez nároku na jakoukoliv odměnu. Schválená Organizační směrnice obsahovala i provedení aktualizace osob odpovědných zástupců při provozování volných, vázaných a koncesovaných činností a stanovení jejich ročních odměn. S ohledem na rok založení společnosti (2004) bylo ještě nutné provést komplexní transformaci živnostenských oprávnění a koncesí, aby byly v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění. 

      Společnost za rok 2012 poprvé vykázala zisk, který byl zčásti převeden do rezervního fondu a zčásti na úhradu ztrát z minulých let tak, jak to umožňuje legislativa. Za rok 2013 společnost vykázaný zisk převedla do rezervního fondu. To vše, co je výše uváděno, schvalovalo v té které době zastupitelstvo obce na svých zasedáních a na zasedáních zastupitelstva obce v působnosti valné hromady. Poslední valná hromada 29. 6. 2015 schvalovala hospodářský výsledek za rok 2014. Společnost vytvořila zisk skoro 55 tis. Kč. Na můj dotaz, jak bude zisk rozdělen, starosta a jednatel společnosti v jedné osobě odpověděl doslova: „Ty jsi chytřejší“.  A na nic dalšího se jeho rozum nezmohl. Takže valné hromadě návrh na rozdělení zisku předložen nebyl.

     Bývá pravidlem, že na pozicích jednatelů dochází ke změně podle toho, kdo je zvolen starostou nebo místostarostou. Tak tomu bylo i po komunálních volbách v loňském roce. A noví jednatelé přece nemohou funkci vykonávat bezplatně. Vlastně vůbec nic u společnosti nepředvedli, ale na předložení Smlouvy o výkonu funkce ke schválení se stanovenou roční odměnou nezapomněli. To však bylo ještě předtím, než na 9. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov dne 29. 6. 2015 a posléze na zasedání zastupitelstva obce v působnosti valné hromady předložil starosta obce členům zastupitelstva obce před návrhem usnesení k hlasování tuto klamavou informaci:  Protože kanalizace je budována Obcí Jindřichov, jsou na ni čerpány dotace a nemůže být převedena na Jindřichovskou obchodní s.r.o., je nutno převést činnost Jindřichovské obchodní s.r.o. na Obec Jindřichov, aby vyúčtování vodného a stočného prováděl jeden dodavatel. K tomu je nutné podotknout, že Jindřichovská obchodní, s.r.o. nikdy neměla v majetku žádnou vodohospodářskou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, ČOV), ale byla jen jejich provozovatelem na základě uzavřené smlouvy o provozování. Vlastníkem vodohospodářské infrastruktury vždy byla Obec Jindřichov. To by se samozřejmě týkalo i nově budované ČOV a splaškové kanalizace. Obdobně tak tomu je i s provozováním kotelen. Převedení činnosti Jindřichovské obchodní, s.r.o. na Obec Jindřichov způsobí komplikace mnoha občanům. Přitom jako opoziční členové zastupitelstva jsme přesvědčeni, že se nabízí mnohem jednodušší řešení. To by však za to zodpovědní jednatelé a starosta s místostarostkou v jednom postavení museli mít zájem o připravovaných záměrech dopředu informovat členy zastupitelstva obce. Oni totiž od určité doby razí myšlenku, že čím méně toho budou opoziční členové zastupitelstva obce vědět, tím jednodušší práci budou oni mít. Toto nesmyslné rozhodnutí pocítí občané, pro které shora vyjmenované činnosti společnost zajišťovala. Tandem starosta a místostarostka zase prokázal svoji neschopnost cokoliv řešit na odborné úrovni, kterou rozhodně nikdo z nich žádnou nemá. Předpokládám, že jsou si vědomi, že za taková rozhodnutí ponesou plnou zodpovědnost jak u občanů, tak i u kontrolních orgánů.

      Informaci starosty o novém rozdělení práce po bývalé účetní společnosti lze chápat jako potvrzení domněnky, že starostou (bez předchozího schválení zastupitelstvem obce) podepsaná dohoda s Úřadem práce a vytvořené společensky účelné pracovní místo na pozici účetní obce na dobu určitou od 1. 2. do 31. 10. 2015 se změní na místo trvalé po uplynutí lhůty, po kterou poskytuje příspěvek Úřad práce na základě uzavřené dohody.

Kozák Josef