01. Červenec 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podivný výběr zhotovitele veřejné zakázky „Vybudování varovného a vyrozumívacího systému obce Jindřichov“ · Kategorie: Varovný a vyrozumívací systém

megafonUsnesením č. 4/a ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 6. 5. 2015 v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Jindřichov schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Vybudování varovného a vyrozumívacího systému obce Jindřichov“ týkající se projektu Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obec Jindřichov“ a pořadí uchazečů dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH následovně:

1. ESRAM s.r.o., Pražská 94,  466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25796780, nabídková  cena  vč. DPH: 3 371 365,- Kč,

2. SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň, IČ: 25229397, nabídková cena vč. DPH: 3 631 612,- Kč,

3. EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27772179, nabídková cena vč. DPH: 3 753 023,- Kč.

ZO hlasovalo:  pro 5   proti 0  zdržel se 2 (J. Kozák, J. Šimek),

byl schválen zastupitelstvu obce hodnotící komisí předložený výsledek posuzování obdržených nabídek uchazečů o veřejnou zakázku.

      Usnesením č. 4/b ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 6. 5. 2015 v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Jindřichov schvaluje, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Vybudování varovného a vyrozumívacího systému obce Jindřichov“, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem ESRAM s.r.o., IČ: 25796780, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, v souladu s nabídkou uchazeče. V případě, že vybraný uchazeč neposkytne součinnost k podpisu smlouvy dle § 82 a § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem následujícím v pořadí dle § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

ZO hlasovalo:  pro 5   proti 0  zdržel se 2 (J. Kozák, J. Šimek),

byl schválen podivný způsob pověření pro starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo.

     Na základě zjištění, s kým starosta nakonec podepsal Smlouvu o dílo, se lze oprávněně domnívat, že členům komise pro hodnocení nabídek mohlo být již v době hodnocení nabídek známo, že ze tří hodnocených nabídek vybraný uchazeč o veřejnou zakázku s nejnižší cenou zakázku odmítne. Tato domněnka se nakonec potvrdila. Z důvodu realizace projektu firmou na druhém místě s vyšší cenovou nabídkou o 260.247,- Kč obec přijde o další finanční prostředky. Podíl obce je 10 % z ceny díla. Starosta o průběhu realizace veřejné zakázky po schválení výsledků výběrového řízení členy zastupitelstva obce vůbec neinformoval.

     Navíc starosta nepovažoval za nutné předložit k projednání zastupitelstvu obce Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče v dalším zadávacím řízení veřejné zakázky „Vybudování varovného a vyrozumívacího systému obce Jindřichov“, které podepsal dne 6. 5. 2015 a které bylo na "Portálu pro vhodné uveřejnění" zveřejněno stejného dne. Toto rozhodnutí totiž obsahuje poučení o možnosti podání námitky vyloučeným uchazečem do 10 dnů od jejího doručení. Bez ohledu na respektování této doby bylo starostou dne 6. 5. 2015 podepsáno a na portálu stejný den uveřejněno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, které je výsledkem hodnocení zájemců o veřejnou zakázku již bez vyřazeného zájemce. Navíc to jsou dokumenty, které se předávají poskytovateli dotace.

      Zviditelnění v Šumperském deníku se starostovi svým zmatečným vyjádřením o výběru zhotovitele veřejné zakázky „Vybudování varovného a vyrozumívacího systému obce Jindřichov“ moc nepovedlo, což dokazuje citované vyjádření: „Varovný systém vybuduje za 3,6 milionu korun plzeňská firma SUPTel, která ve výběrovém řízení skončila jako třetí v pořadí. Vítězná firma totiž ani napodruhé dostatečně nedoložila všechny potřebné dokumenty, a tak musela být z výběrového řízení vyloučena. Společnost s druhou nejlevnější nabídkou akci odřekla“. Celý článek naleznete zde: Čidla a bezdrátový rozhlas varují lidi před povodní.

Že je jeho vyjádření zavádějící, si můžete porovnat s úvodem tohoto článku. Pokud někoho ze zadávacího řízení napřed vyloučím, protože nesplnil zadávací podmínky, tak rozhodně nemůže být jeho vítězem, i když jeho nabídka byla nejlevnější.

Kozák Josef