12. Červenec 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis kontrolního výboru · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov ve složení Marie Teznerová, předsedkyně výboru, Josef Kozák, člen výboru, Jarmila Kozáková, členka výboru, se dne 11. 7. 2017 na svém jednání zabýval kontrolou přijatých usnesení na 25. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov, konaném dne 28. 6. 2017. Podkladem pro jednání byla poskytnutá kopie zápisu.

     Kontrolní výbor zjistil závažné pochybení starosty obce při výsledku hlasování o programu zasedání, kdy „pro“ hlasovali ze šesti přítomných členů zastupitelstva obce pouze čtyři a dva členové zastupitelstva obce se při hlasování „zdrželi“. Starosta oznámil, a to protiprávně, že usnesení bylo přijato a namísto toho, aby zasedání ukončil, tak protiprávně pokračoval v programu zasedání. Aby totiž usnesení bylo přijato, tak musí „pro“ hlasovat nadpoloviční většina ze všech devíti členů zastupitelstva obce. Tím se tak stala všechna další usnesení neplatnými.

     Kontrolní výbor pořídil z jednání Zápis č. 5/2017. Tento zápis byl podán na podatelně obecního úřadu dne 12. 7. 2017 pod spis. zn. OUJI 701/2017. Starosta na něj reagoval zveřejněním Pozvánky na 26. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov. Program je shodný s programem předchozího (neplatného) zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov.

     Bude zajímavé si poslechnout, jak starosta obce své závažné pochybení a protiprávní jednání na 25. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov zdůvodní.  

Kozák Josef   

22. Březen 2017 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis kontrolního výboru · Kategorie: Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov

     Starosta obce na úřední desce obecního úřadu a na oficiálních webových stránkách obce zveřejnil dne 14.3.2017 a dne 16.3.2017 záměry Obce Jindřichov pronajmout a prodat pozemky. Tyto zveřejněné záměry obsahují pronájem pozemků nebo jejich částí a také odprodej jednoho pozemku, a to za ceny + DPH s odkazem na Vnitřní předpis č. 1/2016.

     Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Jindřichov provedl kontrolu zveřejněných záměrů, zda uváděné ceny jsou v souladu s Vnitřním předpisem č. 1/2016 a také v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Závěry zjištění jsou uvedeny v Zápise č. 3/2017 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jindřichov. U žádného zveřejněného záměru se nejedná o pronájem nebo odprodej plátci DPH, aby daň mohla být uplatňována.  

     Kontrolní výbor tímto upozorňuje občany, kterých se týká uzavírání smluv o pronájmu a kupní smlouvy na prodej pozemku, že pokud nedojde ke zrušení uvedených záměrů a k jejich opětovnému zveřejnění s cenou bez DPH, aby takové smlouvy neuzavírali, neboť budou platit nemalé částky díky DPH navíc.

Pro ilustraci uvádím dva příklady:

1. V případě pronájmu části pozemku parc. č. 271/7 zahrada o výměře 332 m2 v katastrálním území  Pusté Žibřidovice za cenu 0,50 Kč/m2 zaplatí nájemce při pronájmu za jeden rok cenu za pronájem 166 Kč + 35 Kč DPH. Tato cena se bude násobit počty roků, na které bude pronájem uzavírán.

2. V případě prodeje pozemku parc. č. 120/14 ostatní plocha o výměře 186 m2 v katastrálním území Pusté Žibřidovice za cenu 30 Kč/m2 + DPH zaplatí kupující cenu za pozemek 5.580 Kč + 1.172 Kč DPH.

     Pokud se týká uzavírání smluv o nájmu, tak ty si uzavírá starosta obce sám, coby samozvaný vykonavatel pravomocí v obci neexistující rady, takže opoziční členové zastupitelstva obce se nedozvědí s kým a taky na jakou dobu jsou tyto smlouvy uzavírány. Pokud se týká prodeje pozemku, tak ten musí schvalovat zastupitelstvo obce.

     Závěr ke zveřejněným záměrům pronájmu a prodeje pozemků je jednoznačný. Starosta obce se podepsal pod paskvil, který mu pravděpodobně připravila úřednice, jíž svěřil agendu kolem pozemků. Plnou zodpovědnost za takto zveřejněné záměry na sebe však přebírá ten, kdo je na zveřejněném dokumentu podepsaný. Ten taky zodpovídá za práci takového zaměstnance, který určitě tak „dobře a spolehlivě“ pracuje za nemalý plat. Takové praktiky nepamatuji za dobu svého působení ve funkcích od roku 1994 do roku 2014.